Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Else Diependaal Ontstress & Mindset Coaching (www.elsediependaal.nl) is onderdeel van Human Life Coaching.

Else Diependaal is namens Human Life Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Human Life Coaching
Contactpersoon: Else Diependaal
Irisstraat 41
1214ER Hilversum
+31 6 24775760
[email protected]

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Je persoonsgegevens verwerk ik omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerk ik via mijn website, uit het intakeformulier en tijdens het begeleidingsproces:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens en gegevens over je welzijn en gezondheid die je actief verstrekt in mijn intakeformulier, tijdens mijn dienstverlening/begeleiding, in correspondentie of telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
– IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kun je voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected]. Dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of Ebook
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om afspraken via mijn online agenda met je in te plannen en te beheren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor vermelding op de factuur voor vergoeding door de zorgverzekering of gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
 • Om een dossier aan te leggen voor een goede begeleiding/coaching.
  Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde begeleiding/coaching.
  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

De volgende bewaartermijnen hanteer ik:

 • De gegevens in het cliëntendossier bewaar ik 20 jaar zoals in de wet WBGO wordt vereist.
 • Persoonsgegevens op de factuur bewaar ik 7 jaar, want iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
 • Voornaam, achternaam en e-mailadres op mijn mailinglijst bewaar ik zolang je je niet uitschrijft (uitschrijving is altijd mogelijk onderaan mijn nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar [email protected]) of totdat ik zelf je uitschrijf.
 • Je IP-adres wordt door Google Analytics bewaard tot maximaal 14 maanden (korter is niet mogelijk)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neem ik geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ikzelf of iemand die mij daarbij helpt) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens verkoop ik niet aan derden. Ik verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf namens Human Life Coaching verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens uit jouw dossier kan ik ook nog voor de volgende doelen gebruiken:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit wordt tevens met jou besproken.
– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Hier vraag ik ook jouw toestemming voor.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mijn praktijkadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw ondertekende verzoek.

Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw psycho-sociaal begeleider/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) vanuit mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging LVPW.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via [email protected]

 

Hoe ik omga met cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Lees hiervoor mijn pagina over mijn cookie-beleid.

  Ik gebruik cookies om zeker te stellen dat mijn website jou de beste ervaring geeft.

  Pin It on Pinterest